REGULAMIN KONKURSU
„Wygraj misia Linusia”

1. DEFINICJE
1.1 Konkurs – oznacza konkurs pod nazwą „Wygraj misia Linusia” przeprowadzany na stronie internetowej wygrajmisia.pl na zasadach określonych w treści Regulaminu.
1.2 Strona Internetowa – oznacza dedykowaną dla osób pełnoletnich stronę internetową zarządzaną przez organizatora pod adresem wygrajmisia.pl
1.3 Organizator Konkursu – oznacza Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne „Ziołolek” Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Starołęckiej 189, kod pocztowy: 61-341, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda Poznań, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000148476, NIP 7831543994, REGON 639830528
1.4 Uczestnik Konkursu – oznacza osobę pełnoletnią, która przystąpiła do konkursu i spełnia warunki, o których mowa w pkt. 5 niniejszego regulaminu.
1.5 Laureat Konkursu – oznacza uczestnika konkursu, który spełnił warunki podane w niniejszym regulaminie i dokonał zgłoszenia, za które Jury Konkursowe przyznało Nagrodę, o której mowa w pkt. 7.
1.6 Zadanie Konkursowe – oznacza zadanie, o którym mowa w pkt. 3.4 Regulaminu, którego wykonanie uprawnia do wzięcia udziału w Konkursie.
1.7 Zgłoszenie Konkursowe – oznacza przesłanie Zadania Konkursowego przy pomocy formularza zgłoszeniowego na Stronie Internetowej Konkursu.
1.8 Zakup – oznacza zawarcie umowy sprzedaży w dowolnym sklepie PEPCO na co najmniej jeden produkt z serii LINOMAG® emolienty, objętej dowodem zakupu w formie paragonu lub faktury VAT.
1.9 Okres Trwania Konkursu – oznacza okres od 01.10.2021 do 31.10.2021, w którym odbędzie się Konkurs.
1.10 Regulamin – niniejszy regulamin konkursu. Regulamin jest dostępny na Stronie Internetowej Konkursu oraz w siedzibie Organizatora.

2. OKRES TRWANIA KONKURSU
2.1 Konkurs odbywa się w terminie od dnia 01.10.2021 od godz. 9:00, do dnia 31.10.2021 do godz. 23:59. Do konkursu można przystąpić w każdym momencie jego trwania.

3. ZASADY KONKURSU
3.1 Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest zakup w dowolnym sklepie PEPCO jednego produktu z serii emolientów LINOMAG® w okresie 01.10-31.10.2021, zachowanie dowodu zakupu i załączenie go do zgłoszenia poprzez formularz zgłoszeniowy na Stronie Internetowej Konkursu oraz wykonanie Zadania Konkursowego.
3.2 Jeden Uczestnik Konkursu może zgłosić dowolną ilość zgłoszeń do Konkursu, pod warunkiem posiadania różnych Dowodów Zakupu.
3.3 Odpowiedzi można udzielić pisemnie przy pomocy formularza zgłoszeniowego na Stronie Internetowej Konkursu.
3.4 Zadanie Konkursowe polega na odpowiedzeniu na pytanie zamieszczone w formularzu zgłoszeniowym.
3.5 Zabronione jest dokonywanie Zgłoszeń Konkursowych, które:
a. byłyby niezgodne z prawem lub powszechnie przyjętymi za obowiązujące normami obyczajowymi (np. zawierały treści pornograficzne, rasistowskie lub propagujące przemoc),
b. naruszałyby prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie, prawa do znaków towarowych patentów, tajemnicy handlowej lub zobowiązań o zachowaniu poufności oraz naruszałyby dobra osobiste osób trzecich lub prawo do prywatności,
c. zawierałyby materiały chronione prawem autorskim, co do których uczestnik nie jest uprawniony,
d. naruszałyby uczucia religijne, byłyby obraźliwe bądź stanowiłyby lub mogłyby być uznane za groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje, treści wulgarne lub powszechnie uznane za obraźliwe,
e. sugerowałyby lub zachęcałyby do działań niezgodnych z prawem,
f. miałyby na celu promocję podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lub promocję towarów lub usług,
g. naruszałyby prawa lub dobre imię Organizatora Konkursu lub innych osób.
3.6 Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu uczestników, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu. Zgłoszenia Konkursowe niespełniające wymogów Regulaminu nie będą uwzględniane w Konkursie, a ich autorzy nie będą uprawnieni do ubiegania się o Nagrodę.

4. JURY KONKURSOWE
4.1 W skład Jury Konkursowego wchodzą 3 osoby wyznaczone przez Organizatora Konkursu.
4.2 Spośród przesłanych zgłoszeń Jury Konkursowe wyłoni 500 osób, które przesłały zgodne z wymaganiami dowody zakupu oraz odpowiedziały na pytanie i podały swoje dane w formularzu.
4.3 Jury Konkursowe czuwa nad prawidłowym przebiegiem konkursu oraz rozpatruje reklamacje uczestników konkursu.

5. UCZESTNICY KONKURSU
5.1 Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych i mieszka w Polsce, która zapoznała się z treścią Regulaminu, zaakceptowała jego postanowienia i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych w celach związanych z Konkursem.
5.2 Uczestnik musi dokonać rejestracji na Stronie Internetowej Konkursu poprzez podanie imienia, nazwiska, adresu e-mail, adresu korespondencyjnego oraz spełnić warunki uczestnictwa określone w niniejszym Regulaminie.
5.3 W Konkursie nie mogą uczestniczyć Pracownicy Organizatora, a także członkowie ich najbliższych rodzin: małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, powinowaci oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
5.4 Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.

6. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU
6.1 W Konkursie wyłonionych zostanie 500 Laureatów Konkursu wybranych przez Jury Konkursowe.
6.2 Organizator poinformuje Laureatów Konkursu o wygranej, wysyłając wiadomość e-mail na adres wskazany podczas Zgłoszenia Konkursowego. Wygrane będą rozsyłane w listopadzie 2021.
6.3 Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przesłania nagrody. W przypadku niepodania niezbędnych danych Uczestnik Konkursu nie może zostać Laureatem Konkursu.

7. NAGRODY
7.1 Nagrodą w konkursie jest 500 pluszowych misiów o wartości 27,06 zł brutto każdy.
7.2 Nagrody przyznane w konkursie nie podlegają wymianie na świadczenie pieniężne.
7.3 Wydanie nagród zwycięzcom nastąpi po zakończeniu konkursu.

8. REKLAMACJA
8.1 Ewentualne reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu Uczestnicy Konkursu powinni zgłaszać w Okresie Trwania Konkursu oraz 14 dni po jego zakończeniu. Reklamacje powinny być wysyłane na adres marketing@ziololek.pl lub na adres Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne „Ziołolek” Sp. z o.o., ul. Starołęcka 189, 61-341 Poznań z dopiskiem „Konkurs Linuś”. Reklamacje powinny zawierać imię i nazwisko Uczestnika, przyczynę reklamacji i adres, na który Organizator ma odesłać odpowiedź.

9. PRZETWARZANIE DANYCH
9.1 Administratorem danych osobowych Uczestników oraz Laureatów Konkursu jest Organizator.
9.2 Dane podane w związku z Konkursem przetwarzane są wyłącznie w celach związanych z przebiegiem Konkursu, wyłonieniem Laureatów, przyznaniem i wydaniem nagród oraz ewentualnymi reklamacji.
9.3 Organizator może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym z Organizatorem w celu wysyłki nagród oraz odpowiedzi na reklamację.
9.4 Organizator respektuje przysługujące każdemu Uczestnikowi uprawnienia związane z przetwarzaniem jego danych osobowych. W szczególności każdemu Uczestnikowi Konkursu, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
a. uzyskania informacji o przetwarzaniu jej danych osobowych,
b. prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, uzupełnienia i zmiany,
c. prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
e. prawo do przenoszenia danych
9.5 W celu uzyskania informacji i realizacji podanych wyżej uprawnień na temat przetwarzania danych osobowych Uczestnik Konkursu powinien zwrócić się na adres marketing@ziololek.pl
9.6 Wycofanie zgody na przetwarzanie danych w trakcie trwania Konkursu jest możliwe, jednak uniemożliwia dalszy udział Uczestnika w Konkursie.

10. PRAWA AUTORSKIE
10.1 Z chwilą wydania Nagrody Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe do nagrodzonego Zadania Konkursowego oraz prawa rozpowszechniania jego opracowań bez ograniczeń geograficznych i czasowych:
a. utrwalania jakąkolwiek techniką, m.in. sporządzanie nośnika audiowizualnego, nośnika video, zapisu na nośniku magnetycznym i dysku komputerowym oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego
b. zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, m.in. drukiem, na taśmie magnetycznej, cyfrowo,
c. wprowadzania do obrotu,
d. wprowadzania do pamięci komputera oraz sieci komputerowej i/lub multimedialnej, przechowywania w archiwach i pamięci komputerowej,
e. wykorzystania w utworach multimedialnych, opracowaniach oraz innych materiałach w formie drukowanej i elektronicznej
f. publicznego udostępniania dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, m.in. udostępnianie w Internecie.
g. publicznego odtwarzania, wystawiania i wyświetlania,
h. wykorzystaniach dla celów marketingowych, w tym reklamy, promocji produktów Organizatora.
10.2 Otrzymana w Konkursie Nagroda wyczerpuje w całości roszczenia finansowe z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych do Zadania Konkursowego. Laureatowi Konkursu nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych.
10.3 Organizator nie jest zobowiązany do wykorzystania nagrodzonych Zadań Konkursowych.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
11.1 Każdy Uczestnik Konkursu jest zobowiązany brać udział w Konkursie osobiście.
11.2 Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie w dowolnym momencie, wysyłając e-mail na adres marketing@ziololek.pl
11.3 W przypadku zmiany danych podanych w formularzu zgłoszeniowym na Stronie Internetowej (imię, nazwisko, adres mailowy), Uczestnik zobowiązany jest do powiadomienia Organizatora o zmianie, wysyłając e-mail na adres marketing@ziololek.pl
11.4 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa.

Powrót do strony głównej